Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải thực hiện thu phí điện tử không dừng

Tại dự thảo Quyết định về việc thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử ko giới hạn do Bộ GTVT xây dựng, việc thu phí điện tử ko giới hạn phải đảm bảo những nguyên tắc: Tăng cường tính sáng tỏ của công việc thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ; đảm bảo quyền sở hữu công việc thu phí của Nhà đầu tư; bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa những hệ thống thu phí điện tử ko giới hạn, điều kiện trung gian thanh hao toán.

Bên cạnh đó, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin tư nhân người sử dụng, trừ trường hợp phân phối thông tin theo quyết định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc tích hợp, phân phối thông tin đầy đủ, kịp thời để phục vụ những mục tiêu quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

&#một3;

&#một3;

Trạm thu phí với làn ko giới hạn. 

Phải vận hành việc thu phí điện tử ko giới hạn

Theo dự thảo, đối với những trạm thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử ko giới hạn phải vận hành thu phí điện tử ko giới hạn; đối với những trạm thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt, phải thực hiện thu phí điện tử ko giới hạn chậm nhất sau một năm kể từ thời khắc lựa chọn được đơn vị phân phối nhà sản xuất thu phí.

Cơ quan Nhà nước với thẩm quyền xem xét quyết định việc duy trì tối thiểu mỗi trạm thu phí với một làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí vận dụng cả hình thức điện tử ko giới hạn và hình thức một giới hạn) trên mỗi chiều lưu thông.

Cơ quan Nhà nước với thẩm quyền xem xét quyết định chuyển sang đa làn tự do (bỏ barier và làn thu phí hỗn hợp) lúc tổng số phương tiện với dán thẻ E-Tag trên tổng số phương tiện đang lưu hành đạt tối thiểu 94phần trăm và tổng số phí thu theo hình thức điện tử ko giới hạn trên tổng số doanh thu thu phí nhà sản xuất sử đụng đường bộ đạt 95phần trăm; đồng thời, phải đảm bảo được những chủ phương tiện thanh hao toán phí nhà sản xuất đường bộ (trừ trực tiếp từ tài khoản liên lạc hoặc truy thu) lúc phương tiện (với hoặc ko dán thẻ E-Tag) lưu thông qua trạm thu phí.

Dự thảo nêu rõ, đối với trạm thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ thuộc những dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khngười nào thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ lúc với làn thu phí điện tử ko giới hạn theo quy định.

Cơ quan Nhà nước với thẩm quyền tạm giới hạn việc thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ đối với những trạm thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ chưa thực hiện việc thu phí điện tử ko giới hạn theo quy định, cho tới lúc trạm thu phí nhà sản xuất sử dụng đường bộ thực hiện theo đúng quy định và xem xét trách nhiệm, từ xử lý hành chính tới hình sự những tổ chức, tư nhân với liên quan. Trong thời kì tạm giới hạn thu phí, Nhà đầu tư phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án đã ký với cơ quan Nhà nước với thẩm quyền.

Cơ quan Nhà nước với thẩm quyền quyết định việc thực hiện thu phí điện tử ko giới hạn đối với những trạm thu phí với thời kì hoàn vốn còn lại dưới 3 năm đảm bảo hiệu quả, công khngười nào, sáng tỏ./.

&#một3;

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *