Nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị cắt giảm từ 2021

Hiện nay đang với quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh những mức giá bất hợp lý, ko thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

&#một3;

&#một3;

Các khoản phụ cấp đang gây một sự ko công bằng trong hệ thống những cơ quan Nhà nước (ảnh minh họa)

Nghị quyết hngười nào7-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày hngười nàomột/5/hngười nào0một8 nêu rõ: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công việc Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Do đó, từ năm hngười nào0hngười nàomột, những khoản phụ cấp sau đây sẽ bị huỷ bỏ:

Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do những chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

Phụ cấp công việc đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động với yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Riêng thầy giáo, từ 0một/7/hngười nào0hngười nào0, lúc Luật Giáo dục chính thức với hiệu lực, thầy giáo ko còn thừa hưởng phụ cấp thâm niên nữa.

Như vậy, tới năm hngười nào0hngười nàomột, sẽ chỉ còn 07 khoản phụ cấp được tiếp tục thực hiện gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khuông, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu)./.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *